LAPAROSCOPIC SUBTOTAL GASTRECTOMY WITH GASTROINTESTINAL ANASTOMOSIS (GIA) FOR GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST)

About this video